جلسه دفاع از رساله دکتری - مجید شاه حسینی

جلسه دفاع از رساله دکتری - مجید شاه حسینی


اعلام دفاع از رساله دکتری

عنوان: مدلسازی عددی مسیرهای ترجیحی جریان غیر اشباع در انباشته های باطله معدن

دانشجو: مجید شاه حسینی 

استاد راهنما: دکتر فرامرز دولتی ارده جانی

استاد مشاور: دکتر مهدی امینی

تاریخ: سه شنبه، 2 مهر 1397 

زمان: 5:30 عصر

مکان: اتاق 9 دانشکده مهندسی معدن