جلسه دفاع از رساله دکتری – سید علی حسینی

جلسه دفاع از رساله دکتری – سید علی حسینی


97.3.30

اعلام دفاع از رساله دکتری

عنوان: توسعه شبیه­ سازی بلوکی چندمتغیره زمین­ آماری در حضور متغیرهای مرتبط

دانشجو: سید علی حسینی

استاد/اساتید راهنما: دکتر امید اصغری

استاد/اساتید مشاور: Xavier Emery

تاریخ: شنبه، 2 تیر 1397

زمان: 4:30 عصر

مکان: اتاق 6 دانشکده مهندسی معدن