جلسه دفاع از رساله دکتری – عماد خراسانی

جلسه دفاع از رساله دکتری – عماد خراسانی


اعلام دفاع از رساله دکتری

عنوان: ارزیابی پایداری شیروانی مخلوط با استفاده از مدل‌سازی فیزیکی و عددی

دانشجو: عماد خراسانی

اساتید راهنما: دکتر مهدی امینی، دکتر محمد فاروق حسینی

استاد/اساتید مشاور: -

تاریخ: چهارشنبه، 25 اردیبهشت 1398

زمان: 10 صبح

مکان: کلاس 6 دانشکده مهندسی معدن