جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد- سعید للـه‌گانی دزکی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد- سعید للـه‌گانی دزکی


اعلام دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان: برآورد طیف پاسخ سازه‌های زیرزمینی در محیط‌های ناپیوسته سنگی تحت بارهای دینامیکی انفجاری در شرایط عدم قطعیت

دانشجو: سعید للـه‌گانی دزکی

استاد راهنما: دکتر مهدی موسوی

تاریخ: سه‌شنبه، 10 مهرماه 1397

زمان: 8 صبح

مکان: اتاق 9 دانشکده مهندسی معدن