جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد – یوسف محمدحسین‌زاده‌گلابچی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد – یوسف محمدحسین‌زاده‌گلابچی


اعلام دفاع از پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد

عنوان: تاثیر رفتار خزشی سنگ بر چقرمگی شکست مود I با رویکرد مدل‌سازی عددی ترکیبی المان‌محدود-المان مجزا

دانشجو: یوسف محمدحسین‌زاده‌گلابچی

اساتید راهنما: دکتر مهدی موسوی-دکتر متیو پراس

تاریخ: دوشنبه، 17 تیر 1398

زمان: 8 صبح

مکان: اتاق 9 دانشکده مهندسی معدن