جلسه دفاع از پایان‌نامه کاشناسی ارشد – فریبرز متین‌پور

جلسه دفاع از پایان‌نامه کاشناسی ارشد – فریبرز متین‌پور


اعلام دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان: طراحی طول بهینه استخراجی در روش استخراج جبهه‌کار طولانی

دانشجو: فریبرز متین‌پور

استاد/ اساتید راهنما: دکتر عباس مجدی

تاریخ: چهارشنبه، 12 تیر 1398

زمان: 2 عصر

مکان:  اتاق 9 دانشکده مهندسی معدن