جلسه دفاع از پایان‌ نامه کارشناسی‌ ارشد – حسام سلطان محمدی

جلسه دفاع از پایان‌ نامه کارشناسی‌ ارشد – حسام سلطان محمدی


اعلام دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان: بهبود الگوریتم مجموعه تراز به‌منظور بازسازی داده‌های از دست‌رفته در تصاویر و مسائل هیدروژئولوژی زیست‌محیطی

دانشجو: حسام سلطان‌محمدی

اساتید راهنما: دکتر فرامرز دولتی ارده‌جانی – دکتر محمدجواد عبدالهی فرد

تاریخ: یکشنبه، 9 تیرماه 1398

زمان: 10:30 صبح

مکان: کلاس شماره 6 دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران