جلسه دفاع از پایان‌ نامه کارشناسی ارشد- پرشان شاکری فر

جلسه دفاع از پایان‌ نامه کارشناسی ارشد- پرشان شاکری فر


اعلام دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان: پیش‌بینی اثر تزریق بر بهبود خواص مکانیکی و مقاومتی خاک‌ها با تمرکز بر روی آبرفت‌های تهران

دانشجو: پرشان شاکری فر

استاد راهنما: دکتر عباس مجدی

تاریخ: یکشنبه، ۳۰ دی ۱۳۹۷

زمان: ۹ صبح

مکان: اتاق ۹ دانشکده مهندسی معدن