جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد–آرش جوهری

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد–آرش جوهری


اعلام دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان: مطالعه فیزیک سنگی با استفاده از نگارهای پتروفیزیکی و دادههای لرزهای بر روی یکی از مخازن ماسه سنگی جنوب غرب ایران

دانشجو: آرش جوهری

اساتید راهنما: دکتر غلامحسین نوروزی – دکتر محمد امامی نیری

استاد مشاور: مهندس حسین خوشدل

اساتید داور: دکتر علی مرادزاده – دکتر محمد علی ریاحی

تاریخ: سه شنبه 21 خرداد 1398

ساعت : 17

مکان: کلاس 6 دانشکده مهندسی معدن