جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد– الهام ثقفی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد– الهام ثقفی


اعلام دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان: مطالعه ژئوشیمیایی هیدروکربن مخازن آسماری و بنگستان میدان آغاجاری

دانشجو: الهام ثقفی

استاد/اساتید راهنما: دکتر علی مراد زاده/دکتر محمدرضا کمالی

استاد/اساتید مشاور: ------

تاریخ: یکشنبه،8 مهر 1397

زمان: 8 صبح

مکان: اتاق 4دانشکده مهندسی معدن