جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد- امیرحسین رضایی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد- امیرحسین رضایی


اعالم دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان: بهینه سازی فرآیند فیلتراسیون کنسانتره کارخانه فرآوری مس قلعهزری در مقیاس آزمایشگاهی

دانشجو: امیرحسین رضایی

اساتید راهنما: دکتر هادی عبداللهی و دکتر مهدی قراباغی

استاد مشاور: مهندس علی اصغر محمدزاده

زمان : 15:00

مکان: کلاس 9 دانشکده مهندسی معدن