جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد - امین محمدی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد - امین محمدی


اعلام دفاع از پایان نامه 

عنوان: بررسی مکانیزم آبشستگی و فرسایش تزریق های سیمانی در توده سنگهای تزریق شده بر اساس مدل های آزمایشگاهی

دانشجو: امین محمدی

استاد راهنما: دکتر عباس مجدی

تاریخ : یکشنبه 30 دی ماه 1397

زمان: 10 صبح

مکان : اتاق شماره 9 دانشکده مهندسی معدن