جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد - اکبر اردستانی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد - اکبر اردستانی


اعلام دفاع از پایان­ نامه کارشناسی ارشد

عنوان: ارائه روش جدیدی برای تخمین فاکتور ایمنی شیروانی­های سنگی در برابر شکست‏های واژگونی

دانشجو: اکبر اردستانی

استاد راهنما: دکتر مهدی امینی

تاریخ: شنبه، 29 دی­ماه 1397

زمان: 8:30 صبح

مکان: اتاق 9 دانشکده مهندسی معدن