جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد-دانیال شیرین

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد-دانیال شیرین


اعلام دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان: بررسی اثر تکچال انفجاری در توسعه ترکها و دامنه گسترش آنها با روش عددی و تحلیل میدانی

دانشجو: دانیال شیرین

استاد راهنما: دکتر حسن بخشنده امنیه

تاریخ: یکشنبه، 18 شهریور 1397

زمان: 11 صبح

مکان: اتاق 9 دانشکده مهندسی معدن