جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد- علیرضا رحمتی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد- علیرضا رحمتی


اعلام دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 

عنوان: ارزیابی مناطق مستعد زمین گرمایی نواحی اطراف کوه دماوند با تلفیق لایه های مختلف اکتشافی در محیط GIS 

دانشجو: علیرضا رحمتی 

اساتید راهنما: دکتر علی مرادزاده- دکتر پرهام پهلوانی 

استاد مشاور: دکتر محمدرضا رحمانی 

تاریخ: سه شنبه، 11 تیر 1398 

زمان: 2 عصر 

مکان: کلاس9 دانشکده مهندسی معدن