جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد - فاطمه نصیری

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد - فاطمه نصیری


اعلام دفاع از پایان ­نامه کارشناسی ارشد

عنوان: تحلیل دینامیکی رفتار شیروانی­های نامحدود مسلح شده با شمع توسط مدلسازی در سانتریفیوژ ژئوتکنیکی

دانشجو: فاطمه نصیری

استاد راهنما: دکتر محمدحسین خسروی

استاد مشاور: دکتر جیرو تاکمورا (دانشیار انستیتو فناوری توکیو)

تاریخ: دوشنبه، 9 مهر 1397

زمان: 4:30 عصر

مکان: اتاق 6، دانشکده مهندسی معدن