جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد- فرنوش افتخاری

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد- فرنوش افتخاری


اعلام دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان: مدلسازی عددی و مطالعه آزمایشگاهی کاربرد الکتروسینتیک در بهبود عملکرد سازههای فروشویی

دانشجو: فرنوش افتخاری

استاد راهنما: دکتر فرامرز دولتی ارده جانی

استاد مشاور: دکتر مهدی امینی

تاریخ: چهارشنبه، 4 مهر 1397

زمان: 10 صبح

مکان: اتاق 1 دانشکده مهندسی معدن