جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد - فرید شیرمحمدزاده ملکی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد - فرید شیرمحمدزاده ملکی


اعلام دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان: طراحی الگوی توزیع نیروهای جک های هیدرولیکی بروی سیستم نگهداری بتنی در تونل سازی روش ماشین حفار

دانشجو: فرید شیر محمد زاده ملکی

استاد راهنما: دکتر عباس مجدی

استاد مشاور: مهندس مسعود درستی

تاریخ: شنبه  7مهر 1397

زمان:4  عصر

مکان: اتاق 6 دانشکده مهندسی معدن