جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد - محمدهادی پاشنه طلا

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد - محمدهادی پاشنه طلا


97.4.16

 

عنوان: بررسی ژئومکانیکی پایداری دیواره‌ی چاه در بخش شیلی سازند سروک در یکی از چاه‌های نفتی جنوب غرب ایران با استفاده از روش‌های‌  عددی و آنالیز مقاطع SEM

دانشجو: محمد هادی پاشنه طلا

استاد راهنما: دکتر عباس مجدی/ دکتر علی نخعی

استاد مشاور: دکتر گلناز جوزانی کهن/ دکتر جابر طاهری شکیب

تاریخ: یکشنبه، 24 تیر 1397

زمان: 6 عصر

مکان: کلاس شماره 9 دانشکده مهندسی معدن