جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد- محمد فهیمی نیا

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد- محمد فهیمی نیا


اعلام دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان: تجزیه و تحلیل و شبیه سازی توام داده های چند متغیره با ماهیت ترکیبی

دانشجو: محمد فهیمی نیا

استاد راهنما: دکتر امید اصغری

تاریخ: 16 تیر 1398

زمان:14 عصر

مکان :اتاق 9 دانشکده مهندسی معدن