جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد-محمود رضایی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد-محمود رضایی


اعلام دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان: مقایسه خردشدگی در روش آتشکاری با‏ نانل و فتیله انفجاری

دانشجو: محمود رضایی

استاد راهنما: دکتر حسن بخشنده امنیه

تاریخ: دوشنبه، 2 مهر 1397

زمان: 12 ظهر

مکان: اتاق 9 دانشکده مهندسی معدن