جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد – حسین حبیبی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد – حسین حبیبی


اعلام دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان: بررسی و طراحی سیستم تهویه قطعه شمالی (خروجی) تونل انتقال آب کرمان حین حفاری به کمک دینامیک سیاالت محاسباتی

دانشجو: حسین حبیبی

استاد راهنما: دکتر حسن بخشنده امنیه

تاریخ: یکشنبه، 30 دی 1397

زمان: 11.30 صبح

مکان: اتاق 3 دانشکده مهندسی معدن