جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد – سیاوش سالاریان

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد – سیاوش سالاریان


اعلام دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 

عنوان: تلفیق زمین آماری چند متغیره با لحاظ کردن عدم قطعیت بر مبنای شبیه سازی. مطالعه موردی : آهن و مس قلندر، اهر

دانشجو: سیاوش سالاریان

استاتید راهنما: دکتر امید اصغری – دکتر میثم عابدی 

مشاور: سعید کاظم علیلو 

تاریخ: دوشنبه، 17تیر 1398

زمان: 4 عصر 

مکان: اتاق 7 دانشکده مهندسی معدن