جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد – صدرا محمدی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد – صدرا محمدی


اعلام دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 
عنوان: بررسی صاف شدگی ناهمواری های سطح درزه در نمونه های شبه سنگی دارای درزه های ناپیوسته تحت آزمایش برش مستقیم
دانشجو: صدرا محمدی
استاد راهنما: دکتر مهدی موسوی
تاریخ: چهارشنبه، 11 مهرماه 1397
زمان: 8:30 صبح
مکان: کلاس 8 دانشکده مهندسی معدن