جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد – مصطفی جعفری

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد – مصطفی جعفری


اعلام دفاع از پایان­­نامه کارشناسی ارشد

عنوان: فرآوری و بهبود خواص مواد اولیه به منظور تهیه بتن خودترمیم

دانشجو: مصطفی جعفری

اساتید راهنما: دکتر مهدی قراباغی، دکتر هادی عبداللهی

استاد مشاور: دکتر مهدی موسوی

تاریخ: شنبه، 15 تیر 1398

زمان: 10:30 صبح

مکان: کلاس شماره 9 دانشکده مهندسی معدن