جلسه دفاع از پروپوزال رساله دکتری- حسین فریدونی

جلسه دفاع از پروپوزال رساله دکتری- حسین فریدونی


اعلام دفاع از پروپزال رساله دکتری

عنوان:  ارائه الگوریتمی برای وارون سازی سه بعدی داده های الکترومغناطیسی هلیکوپتری حوزه زمان

دانشجو: حسین فریدونی

استاد راهنما:  دکتر علی مرادزاده

داوران: دکتر غلامحسین نوروزی ، دکتر محمود شاه آبادی، دکتر علی اکبر پویان، دکتر علی نجاتی

تاریخ: شنبه، 23 شهریور 1398

زمان: 15 (3 عصر)

مکان: اتاق 9 دانشکده مهندسی معدن