جلسه دفاع از پروپوزال رساله دکتری- سجاد طالش حسینی

جلسه دفاع از پروپوزال رساله دکتری- سجاد طالش حسینی


اعلام دفاع از پروپزال رساله دکتری

عنوان: ترکیب روش­های شبیه­سازی زمین­آماری و فیلتر کالمن تجمیعی جهت شبیه­سازی دینامیکی توأم داده­های پیوسته و گسسته با استفاده از رویکرد تطابق، مطالعه موردی: معدن یک سنگ آهن گل­گهر سیرجان

دانشجو: سجاد طالش حسینی

استاد راهنما: دکتر امید اصغری

داوران: دکتر علی مراد زاده، دکتر میرصالح میرمحمدی، دکتر رضا خالوکاکایی، دکتر پرویز معارف­وند

تاریخ: سه شنبه، 25 تیر 1398

زمان: 10 صبح

مکان: اتاق 2 دانشکده مهندسی معدن