جلسه دفاع از پیشنهاد رساله دکتری-احسان ادیبی سده

جلسه دفاع از پیشنهاد رساله دکتری-احسان ادیبی سده


اعلام دفاع از پیشنهاد رساله دکتری

عنوان: توسعه وارون‌سازی احتمالی بیزی داده‌های لرزه‌ای به کمک مدل‌های فیزیک‌سنگی جهت تخمین مدل احتمالی رخساره‌ها و خواص پتروفیزیکی مخزن.

دانشجو: احسان ادیبی سده

اساتید راهنما: دکتر علی مرادزاده- دکتر عباس بحرودی

استاد مشاور: دکتر محمد امامی نیری

تاریخ: سه شنبه، دوم بهمن 1397

زمان: 10 صبح

مکان: اتاق 9 دانشکده مهندسی معدن