جلسه دفاع از پیشنهاد رساله دکتری- ساره صدیق

جلسه دفاع از پیشنهاد رساله دکتری- ساره صدیق


اعلام دفاع از پیشنهاد رساله دکتری

عنوان: شناسایی الگوی توزیع فضایی و ارزیابی نهشته‌های کشف نشده مس پورفیری در کمربند کانی زایی کرمان

دانشجو: ساره صدیق

اساتید راهنما: دکتر میرصالح میرمحمدی- دکتر امید اصغری

تاریخ: چهارشنبه، 3 بهمن 1397

زمان: ساعت 10

مکان: اتاق 9 دانشکده مهندسی معدن