جلسه دفاع از پیشنهاد رساله دکتری-لاله صحبت زاده

جلسه دفاع از پیشنهاد رساله دکتری-لاله صحبت زاده


اعلام دفاع از پیشنهاد رساله دکتری

عنوان : بررسی مکانیزم و سینیتیک انحالل کبالت و لیتیوم موجود در باطری های یونی لیتیومی در اسیدهای آلی و کمک امواج اولتراسونیک

دانشجو: لاله صحبت زاده

اساتید راهنما: دکتر سید ضیاء الدین شفایی تنکابنی- دکتر محمد نوع پرست

تاریخ: یکشنبه، 30 دی 1397

زمان: 9 صبح

مکان: اتاق 1 دانشکده مهندسی معدن