جلسه دفاع از پیشنهاد رساله دکتری – علی محمد پاکدامن

جلسه دفاع از پیشنهاد رساله دکتری – علی محمد پاکدامن


اعلام دفاع از پیشنهاد رساله دکتری در گرایش مکانیک سنگ

عنوان: مطالعه­ ی آزمایشگاهی و عددی تاثیر زبری سطح بر رفتار مکانیکی درزه­های سنگی بر مبنای پروفیل­های دوبعدی و اصلاح پروفیل­های زبری درزه­ ی بارتون

دانشجو: علی محمد پاکدامن

استاد راهنما: دکتر مهدی موسوی

استاد مشاور: دکتر سهیل محمدی

تاریخ:  یکشنبه 24 آذر 1398

زمان: ساعت 14:30

مکان: اتاق 2 دانشکده مهندسی معدن