جلسه دفاع از کارشناسی ارشد- امیرحسین سویزی

جلسه دفاع از کارشناسی ارشد- امیرحسین سویزی


اعلام دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان: استحصال انتخابی مس- نیکل از محلول سنتزی و صنعتی با استفاده استخراج کننده­های لیکس 984 و دپا

دانشجو: امیرحسین سویزی

اساتید راهنما: دکتر سید ضیاءالدین شفائی تنکابنی و دکتر هادی عبداللهی

استاد مشاور: دکتر سید اسماعیل رحیمی

تاریخ: دوشنبه، 1 بهمن 1397

زمان: 3:45 عصر

مکان: اتاق 9 دانشکده مهندسی معدن