جلسه دفاع اس پایان نامه کارشناسی ارشد- مصطفی حاج زمان

جلسه دفاع اس پایان نامه کارشناسی ارشد- مصطفی حاج زمان


اعلام دفاع اس پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان: بررسی تغییرشکل های برگشت ناپذیر در ماسه سنگها

دانشجو: مصطفی حاج زمان

استاد راهنما: دکتر مهدی موسوی

تاریخ: دوشنبه، 9 مهر 1397

زمان: 15:30

مکان:کلاس 7 دانشکده مهندسی معدن