جلسه ی دفاع از پایان نامه ی کارشناسی ارشد – سید سینا احمدی نصرآبادی

جلسه ی دفاع از پایان نامه ی کارشناسی ارشد – سید سینا احمدی نصرآبادی


97/4/19

عنوان : مدلسازی فیزیکی دیواره حائل صلب تحت مدهای حرکتی انتقالی، چرخشی و مرکب
دانشجو : سید سینا احمدی نصرآبادی
استاد راهنما : دکتر محمد حسین خسروی
استاد داور داخلی : دکتر مهدی امینی
استاد داور خارجی : دکتر مرتضی احمدی
 تاریخ : سه شنبه 97/4/19
زمان : 8 صبح
مکان: اتاق 1 دانشکده مهندسی معدن