گرایش های دانشکده گرایش های دانشکده

تازه های دانشکده تازه های دانشکده

رویدادها رویدادها

حداقل و حداکثر واحد قابل اخذ دانشجویان کارشناسی ارشد

حداقل و حداکثر واحد قابل اخذ دانشجویان کارشناسی ارشد


حداقل و حداکثر واحد قابل اخذ دانشجویان کارشناسی ارشد .

94.7.18

حداقل و حداکثر واحد قابل اخذ دانشجویان کارشناسی ارشد

بر اساس ماده 7 آیین نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ورودی 92 به بعد، تعداد واحد درسی را که دانشجو باید در هر نیمسال تحصیلی اخذ نماید حداقل 8 و حداکثر 12 است..


اطلاعیه ها اطلاعیه ها

نمایش 1 - 18 از 92 نتیجه
آیتم در هر صفحه 18
از 6