در خصوص ارایه تاییدیه تحصیلی مقطع قبلی / معافیت تحصیلی

در خصوص ارایه تاییدیه تحصیلی مقطع قبلی / معافیت تحصیلی


95.6.20

پیرو نامه شماره4861581 مورخ 15/6/95 و 96686/پ/121 مورخ 15/4/95 در خصوص ارائه تاییدیه و معافیت تحصیلی دانشجویان، به استحضار می رساند کلیه دانشجویانی که تا کنون موفق به ارائه تاییدیه و معافیت تحصیلی خود نشده اند، موظفند حداکثر تا تاریخ 12/7/95 موارد فوق را به این واحد تحویل دهند.