دفاع دانشجوی دکترای مشترک بین دانشکده‌ی مهندسی معدن دانشگاه تهران و واحد علوم‌زمین دانشگاه رن1 (Géosciences-Rennes) فرانسه

دفاع دانشجوی دکترای مشترک بین دانشکده‌ی مهندسی معدن دانشگاه تهران و واحد علوم‌زمین دانشگاه رن1 (Géosciences-Rennes) فرانسه


96.2.30

عصر سه‌شنبه، 26 اردیبهشت 1396، دفاع از رساله‌ی دکترای آقای مهندس پدرام مسعودی، تحت راهنمایی آقایان دکتر حسین معماریان (استاد دانشکده‌ی معدن) و دکتر طاهر عیفه (Dr. Tahar Aïfa, Géosciences-Rennes)، و مشاوره‌ی آقای دکتر بهزاد تخم‌چی (Dept. of Petroleum Eng., Univ. of North Dakota) در دانشکده‌ی مهندسی معدن دانشگاه تهران برگزار شد. هیئت داوران جلسه متشکل بود از آقایان دکتر محسن محمدزاده (دانشکده‌ی آمار دانشگاه تربیت مدرس)، دکتر کِری گَلَگِر (Dr. Kerry Gallagher, Géosciences-Rennes)، دکتر ابوالقاسم کامکار روحانی (دانشکده‌ی مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود)، دکتر علی مرادزاده (دانشکده‌ی مهندسی معدن دانشگاه تهران) و دکتر امید اصغری (دانشکده‌ی مهندسی معدن دانشگاه تهران). آقای دکتر گلگر به صورت ویدئو کنفرانس در جلسه حضور داشتند. زبان ارائه انگلیسی بود، و بخش پرسش و پاسخ به زبان‌های انگلیسی و فارسی انجام شد. نهایتا با نظر مثبت هیئت داوران، رساله‌ی ایشان تحت عنوان «کارآیی رویکرد ترکیبی عدم‌قطعیت-خوشه‌یابی در پیش‌پردازش چاه‌نمودارها» با درجه‌ی عالی ارزیابی شد.

آقای دکتر پدرام مسعودی، دانشجوی کارشناسی ورودی 84 مهندسی اکتشاف معدن دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد ورودی 88 مهندسی اکتشاف نفت دانشگاه صنعتی شاهرود و دکتری ورودی 92 مهندسی اکتشاف دانشگاه تهران بودند. در پی قرارداد دکترای مشترک (cotutelle) بین دانشگاه تهران و دانشگاه رن1 فرانسه، وی دو سال از سنوات تحصیلی خود را در واحد علوم‌زمین-رن (Géosciences-Rennes, CNRS UMR6118) گذراندند. مدرک دکترای دوم ایشان، در رشته‌ی علوم‌زمین (گرایش ژئوفیزیک) از طرف دانشگاه رن1 صادر خواهد شد.

شایان ذکر است که از پژوهش‌های ایشان در دوره‌ی دکتری، دو مقاله با نمایه‌ی ISI در سال 2017 به چاپ رسید، مقاله‌ی سوم نیز در حال نگارش است. همچنین ایشان دو مقاله در کنفرانس بین‌المللی صنایع معدنی تهران (2016) ارائه نمودند.