دکتر میرمحمدعلی میرمحمدی، استاد پیشکسوت دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران درگذشت...

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت مرحوم مغفور آقای دکتر میرمحمدعلی میرمحمدی استاد فرهیخته مهندسی معدن دانشکده فنی دانشگاه تهران را به اطلاع جامعه علمی کشور می رساند.

هیأت رئیسه و اعضای هیأت علمی دانشکده مهندسی معدن و کلیه کارکنان دانشکده، درگذشت این استاد فقید را به خانواده ایشان، جامعه علمی کشور و همکاران محترم دانشگاهی تسلیت عرض می نماید.

آگهی ترحیم