زمان مصاحبه دکتری دانشکده مهندسی معدن

زمان مصاحبه دکتری دانشکده مهندسی معدن


97/3/21

زمان مصاحبه دکتری دانشکده مهندسی معدن در سال تحصیلی ۹۸-۹۷ به شرح ذیل اعلام می‌گردد؛ 
شنبه ۹ تیرماه ساعت ۹ صبح الی ۱۵ مصاحبه گرایش فرآوری مواد معدنی مدارک مورد نیاز اصل و کپی مدارک بارگذاری شده در سامانه
یکشنبه ۱۰ تیرماه ساعت ۹ صبح الی ۱۵ مصاحبه گرایش مکانیک سنگ مدارک مورد نیاز اصل و کپی مدارک بارگذاری شده در سامانه