سخنرانی دکتر ابری نیا ریاست محترم دانشکده مهندسی مکانیک در دانشکده مهندسی معدن

سخنرانی دکتر ابری نیا ریاست محترم دانشکده مهندسی مکانیک در دانشکده مهندسی معدن


جناب آقای دکتر ابری نیا، رییس محترم دانشکده مهندسی مکانیک در شورای عمومی دانشکده مهندسی معدن در تاریخ دوم اردیبهشت ماه 1398 حضور یافتند و توضیحاتی پیرامون دستاوردهای دانشکده مهندسی مکانیک و راهکارهایی در ارتباط با امکان برقراری همکاری متقابل بین دو دانشکده معدن و مکانیک بیان فرمودند.