سنوات تحصیلی دانشجویان مشمول ( کلیه مقاطع تحصیلی )

سنوات تحصیلی دانشجویان مشمول ( کلیه مقاطع تحصیلی )


96.2.18

احتراماً پیرو نامه شماره 115060/پ/122 مورخ 1395/5/5 و شماره 2631320/پ/122 مورخ 1395/9/9 به استحضار می رساند ؛ طبق بخشنامه شماره 4/97786 مورخ 1395/9/9 وزارتخانه تمدید سنوات و سایر موارد آموزشی مربوط به زمان مجاز تحصیل دانشجویان مشمول خدمت نظام وظیفه کلیه مقاطع تحصیلی ( با توجه به مقررات مربوط )  از نیمسال دوم سال تحصیلی 96-1395  حتماً باید با مجوز کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه وتکمیل فرم مربوط ( فرم استعلام از نظام وظیفه ) صورت پذیرد .

بر این اساس اجرای سنوات اضافه و صدور مجوز ثبت نام دانشجوی متقاضی پس از وصول موافقت کتبی اداره نظام وظیفه و اعلام کتبی این مدیریت امکان پذیر خواهد بود .