مراجعه دانشجو برای رویت کارنامه

مراجعه دانشجو برای رویت کارنامه


مراجعه دانشجو برای رویت کارنامه

95.12.1

پیرو نامه شماره 165733/پ/121 مورخ 1395/6/24 وبا توجه به جلسات مورخ 17/11/1395 و24/11/1395 هماهنگی با مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه به منظور رفع نواقص و بهبود اطلاعات سیستم جامع آموزش دانشگاه ،بررسی اشکالات و نواقص کارنامه های دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی (کلیه دوره ها و سهمیه ها) ، مقررشده بود کلیه دانشجویان مذکور با مراجعه به سیستم جامع و رویت کارنامه های خود ، در صورت مشاهده اشکال و موارد آموزشی مراتب را به طور کتبی به آن معاونت محترم منعکس نمایند .

در صورت عدم اقدام به موقع برای رفع اشکال روند امور آموزشی دانشجو دچار تاخیر خواهد شد.درضمن برای دانش آموختگان که مراتب اتمام قطعی تحصیل آنان درسیستم ثبت شده باشد، امکان هیچ گونه تغییری وجود نخواهد داشت واعتراض آنان قابل اقدام نمی باشد.