نحوه دسترسی به جزوات اساتید دانشکده معدن موجود در FTP

نحوه دسترسی به جزوات اساتید دانشکده معدن موجود در FTP


جهت دسترسی به جزوات درسی کلیه اساتید می توانید به آدرس FTP دانشکده معدن به آدرس ftp://172.18.196.3/Techers'Doc مراجعه نمایید.