نحوه دسترسی به جزوات اساتید دانشکده معدن موجود در FTP

جهت دسترسی به جزوات درسی کلیه اساتید می توانید به آدرس FTP دانشکده معدن به آدرس ftp://172.18.196.3/Techers'Doc مراجعه نمایید.