نظر سنجی در مورد آموزش مجازی دانشکده مهندسی معدن

نظر سنجی در مورد آموزش مجازی دانشکده مهندسی معدن


دانشجویان محترم دانشکده مهندسی معدن لطفا با مراجعه به لینک ذیل در نظر سنجی آموزش مجازی دانشکده شرکت بفرمایید.

https://mine.ut.ac.ir/survey-mine