گرایش های دانشکده گرایش های دانشکده

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی دانشکده مهندسی معدن

تازه های دانشکده تازه های دانشکده

رویدادها رویدادها

چارت سازمانی دانشکده معدن

چارت سازمانی دانشکده معدن


 

ریاست دانشکده مهندسی معدن

 

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

معاونت پژوهشی و روابط بین الملل

معاونت اداری و مالی

 

سرپرستان گرایش ها

مسئول کارآموزی

مرکز فناوری اطلاعات

سرپرستان آزمایشگاه ها

 

شورای آموزش

کمیته تحصیلات تکمیلی

کمیته جذب و استخدام

 شورای پژوهشی

کمیته ارزیابی کیفیت

سایر مسئولیت ها

 

ریاست دانشکده مهندسی معدن

 

دکتر عباس مجدی

رئیس دانشکده مهندسی معدن

amajdi@ut.ac.ir

صفحه شخصی

 
 

فرزانه اسماعیلی

مسئول دفتر ریاست دانشکده مهندسی معدن

fesmailik@ut.ac.ir

 

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

دکتر علی مرادزاده

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

a_moradzadeh@ut.ac.ir

صفحه شخصی

 
الهه کیانی نیره السادات میرمحمدی هومن خواجه زاده
کارشناسی آموزش دوره کارشناسی کارشناس دوره تحصیلات تکمیلی کمک کارشناس تحصیلات تکمیلی
e_kianifard@ut.ac.ir mir@ut.ac.ir h.khajezadeh@ut.ac.ir
 

معاونت پژوهشی و روابط بین الملل

 
 
دکتر محمد حسین خسروی دکتر گلناز جوزانی کهن
معاون پژوهشی و روابط بین الملل مدیر امور بین الملل
mh.khosravi@ut.ac.ir gjkohan@ut.ac.ir
صفحه شخصی صفحه شخصی

 

معاونت اداری و مالی

 

دکتر هادی عبداللهی

معاون اداری و مالی

h_abdollahi@ut.ac.ir

صفحه شخصی

 
سیده فریبا عظیمی محمد علی رمضی
کارشناس حسابداری امور عمومی و کارپردازی
fariba.azimi@ut.ac.ir ramzi@ut.ac.ir

 

سرپرستان گرایشها

 
 
دکتر علی مرادزاده دکتر سهیلا اصلانی دکتر فرامرز دولتی اردهجانی
اکتشاف نفت اکتشاف معدن محیط زیست معدنی
a_moradzadeh@ut.ac.ir saslani@ut.ac.ir fdoulati@ut.ac.ir
صفحه شخصی صفحه شخصی صفحه شخصی

 

دکتر حسن بخشنده دکتر محمد حسین خسروی دکتر هادی عبدالهی
استخراج معدن مکانیک سنگ فرآوری مواد معدنی
hbakhshandeh@ut.ac.ir mh.khosravi@ut.ac.ir h_abdollahi@ut.ac.ir
صفحه شخصی صفحه شخصی صفحه شخصی


 

سرپرستان آزمایشگاه ها

 

دکتر محمد نوع پرست دکتر مهدی موسوی دکتر فرامرز دولتی اردهجانی
آزمایشگاه کانه آرائی آزمایشگاه مکانیک سنگ آزمایشگاه هیدروژئولوزی و محیط زیست معدنی
noparast@ut.ac.ir mmoosavi@ut.ac.ir fdoulati@ut.ac.ir
صفحه شخصی صفحه شخصی صفحه شخصی

 

دکتر غلامحسین نوروزی دکتر امید اصغری دکتر گلناز جوزانی کهن
آزمایشگاه ژئوفیزیک آزمایشگاه شبیه سازی آزمایشگاه اشعه ایکس
norouzih@ut.ac.ir o.asghari@ut.ac.ir gjkohan@ut.ac.ir
صفحه شخصی صفحه شخصی صفحه شخصی

 

دکتر سید ضیاءالدین شفائی دکتر سهیلا اصلانی
آزمایشگاه ژئوشیمی آزمایشگاه سنگ شناسی
zshafaie@ut.ac.ir saslani@ut.ac.ir
صفحه شخصی صفحه شخصی

 

دکتر حسین معماریان
آزمایشگاه مهندسی زمین
memarian@ut.ac.ir
صفحه شخصی

 

مهندس مهدی یاوری شهرضا دکتر میرصالح میرمحمدی دکتر حسن بخشنده
آزمایشگاه استخراج معدن آزمایشگاه های، مینرالوگرافی، کانی شناسی نوری، تیغه نازک،کانی شناسی توصیفی آزمایشگاه مدلسازی و محاسبات سریع
myavary@ut.ac.ir m.mirmohammadi@ut.ac.ir hbakhshandeh@ut.ac.ir
صفحه شخصی صفحه شخصی صفحه شخصی

 

مسئول کارآموزی

 

دکتر سهیلا اصلانی
saslani@ut.ac.ir
صفحه شخصی

 

مرکز  فناوری اطلاعات

 

 
دکتر میثم عابدی   مهندس افسانه فرشیان
سرپرست مرکزکامپیوتر   مسئول مرکز فناوری اطلاعات و وب سایت
MaysamAbedi@ut.ac.ir  
صفحه شخصی   farshian@ut.ac.ir

 

اعضای شورای آموزش

 

دکتر عباس مجدی دکتر علی مرادزاده دکتر محمد نوع پرست
amajdi@ut.ac.ir a_moradzadeh@ut.ac.ir noparast@ut.ac.ir
صفحه شخصی صفحه شخصی صفحه شخصی

 

دکتر مهدی قراباغی مهندس مهدی یاوری شهرضا دکتر سهیلا اصلانی
gharabaghi@ut.ac.ir myavary@ut.ac.ir saslani@ut.ac.ir
صفحه شخصی صفحه شخصی صفحه شخصی

 

دکتر میرصالح میرمحمدی دکتر عباس بحرودی دکتر حسن بخشنده
m.mirmohammadi@ut.ac.ir bahroudi@ut.ac.ir hbakhshandeh@ut.ac.ir
صفحه شخصی صفحه شخصی صفحه شخصی

 

دکتر مهدی امینی دکتر محمد حسین خسروی
mamini@ut.ac.ir mh.khosravi@ut.ac.ir
صفحه شخصی صفحه شخصی

 

اعضای کمیته تحصیلات تکمیلی

 

دکتر عباس مجدی دکتر علی مرادزاده دکتر مهدی قراباغی
amajdi@ut.ac.ir a_moradzadeh@ut.ac.ir gharabaghi@ut.ac.ir
صفحه شخصی صفحه شخصی صفحه شخصی

 

دکتر محمد نوع پرست دکتر غلامحسین نوروزی دکتر امید اصغری
noparast@ut.ac.ir norouzih@ut.ac.ir o.asghari@ut.ac.ir
صفحه شخصی صفحه شخصی صفحه شخصی

 

دکتر فرامرز دولتی اردهجانی دکتر سهیلا اصلانی دکتر حسن بخشنده
fdoulati@ut.ac.ir saslani@ut.ac.ir hbakhshandeh@ut.ac.ir
صفحه شخصی صفحه شخصی صفحه شخصی

 

 

دکتر مهدی امینی دکتر هادی عبداللهی
mamini@ut.ac.ir h_abdollahi@ut.ac.ir
صفحه شخصی صفحه شخصی

 

 اعضای شورای جذب و استخدام

 

دکتر عباس مجدی دکتر علی مرادزاده دکتر مهدی قراباغی
amajdi@ut.ac.ir a_moradzadeh@ut.ac.ir gharabaghi@ut.ac.ir
صفحه شخصی صفحه شخصی صفحه شخصی

 

دکتر مهدی موسوی دکتر محمد نوع پرست دکتر سید ضیاءالدین شفائی
mmoosavi@ut.ac.ir noparast@ut.ac.ir zshafaie@ut.ac.ir
صفحه شخصی صفحه شخصی صفحه شخصی

 

دکتر فرامرز دولتی اردهجانی دکتر حسن بخشنده دکتر محمد حسین خسروی
fdoulati@ut.ac.ir hbakhshandeh@ut.ac.ir mh.khosravi@ut.ac.ir
صفحه شخصی صفحه شخصی صفحه شخصی

 

اعضای شورای پژوهشی

 

دکتر عباس مجدی دکتر علی مرادزاده دکتر محمد نوع پرست
amajdi@ut.ac.ir a_moradzadeh@ut.ac.ir noparast@ut.ac.ir
صفحه شخصی صفحه شخصی صفحه شخصی

 

دکتر مهدی قراباغی دکتر سید ضیاءالدین شفائی
gharabaghi@ut.ac.ir zshafaie@ut.ac.ir
صفحه شخصی صفحه شخصی

 

دکتر میثم عابدی دکتر فرامرز دولتی اردهجانی دکتر سهیلا اصلانی
MaysamAbedi@ut.ac.ir fdoulati@ut.ac.ir saslani@ut.ac.ir
صفحه شخصی صفحه شخصی صفحه شخصی

 

دکتر محمد حسین خسروی دکتر هادی عبداللهی
mh.khosravi@ut.ac.ir h_abdollahi@ut.ac.ir
صفحه شخصی صفحه شخصی

 

کمیته ارزیابی کیفیت

 

دکتر عباس مجدی دکتر علی مرادزاده دکتر سید شمس الدین وهابی
amajdi@ut.ac.ir a_moradzadeh@ut.ac.ir shvahabi@ut.ac.ir
صفحه شخصی صفحه شخصی صفحه شخصی

 

دکتر میثم عابدی دکتر میرصالح میرمحمدی دکتر محمد حسین خسروی
MaysamAbedi@ut.ac.ir m.mirmohammadi@ut.ac.ir mh.khosravi@ut.ac.ir
صفحه شخصی صفحه شخصی صفحه شخصی

 

دکتر سید وحید فتاح پور مهندس مریم شکرزاده
fattahpour@ut.ac.ir m.shokrzadeh@ut.ac.ir
صفحه شخصی  

 

سایر مسئولیت ها

 

دکتر مهدی قراباغی دکتر فرامرز دولتی ارده جانی دکتر سید ضیاءالدین شفائی
gharabaghi@ut.ac.ir fdoulati@ut.ac.ir zshafaie@ut.ac.ir
مدیر امور پژوهشهای کاربردی پردیس دانشکدههای فنی مدیر تحصیلات تکمیلی پردیس دانشکدههای فنی، سردبیر مجله بینالمللی IJMGE مدیر آموزشی پردیس دانشکدههای فنی

 

دکتر علی مرادزاده
memarian@ut.ac.ir

عضو هیأت ممیزه دانشگاه های نوشیروانی بابل، حکیم سبزواری و منابع طبیعی گرگان و گلستان، مشاور علمی سازمان انرژی های نو، عضو کمیته برنامه ریزی معدن وزارت علوم

 


اطلاعیه ها اطلاعیه ها

نمایش 1 - 18 از 100 نتیجه
آیتم در هر صفحه 18
از 6