کارگاه آموزشی مهارت محور آنالیز دیجیتال مغزه با همکاری تیم آنالیز دیجیتال مغزه دانشکده فنی

کارگاه آموزشی مهارت محور آنالیز دیجیتال مغزه با همکاری تیم آنالیز دیجیتال مغزه دانشکده فنی


کارگاه آموزشی مهارت محور آنالیز دیجیتال مغزه (Digital Core Analysis) با اقتباس‌گیری از برگزاری آن در شرکت های معتبر نفتی جهان، با همکاری تیم آنالیز دیجیتال مغزه متشکل از دانشکده های مهندسی معدن، مکانیک و برق دانشگاه تهران و شرکت مدیریت پروژه های صنعتی ابدال (مپصا) برگزار گردید. این کارگاه حول سه محور اصلی خواص سنجی سیالاتی، ژئومکانیکی و بازسازی سه بعدی آماری در مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی برای مدیران و کارشناسان شرکت نفت فلات قاره ایران از تاریخ 04/03/1398 لغایت 08/03/1398 تشکیل شد. 
آنالیز دیجیتال مغزه، رویکردی مبتنی بر تصویربرداری از ساختار درونی نمونه‌های سنگی مخازن هیدرو کربوری است که مهمترین ویژگی آن غیرمخرب بودن آن است. تصویر‌برداری سه‌بعدی از ساختار درونی مغزه‌ها، شبیه‌سازی تخلخل‌ها و نحوۀ ارتباط آن‌ها و نیز برآورد وتحلیل ویژگی‌های فیزیک سنگی می‌تواند درک ما را نسبت به خصوصیات سنگ مخزن به شدت افزایش دهد.