بخش های دانشکده بخش های دانشکده

« بازگشت

مکانیک سنگ پیشرفته

نام درس مکانیک سنگ پیشرفته
کد درس 8105217
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز