بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اکتشاف کانی های فلزی

نام درس اکتشاف کانی های فلزی
کد درس 8105025
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز