بخش های دانشکده بخش های دانشکده

مدیریت پروژه های اکتشافی

نام درس مدیریت پروژه های اکتشافی
کد درس 8105240
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز