بخش های دانشکده بخش های دانشکده

« بازگشت

زمین شناسی اقتصادی

نام درس زمین شناسی اقتصادی
کد درس 8105092
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز